top of page

Levering en levertijd

Levering & levertijd

Op voorraad zijnde producten worden door De Gunst Juwelier in beginsel binnen zeven dagen verstuurd. De Gunst Juwelier zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht De Gunst Juwelier de betaling inmiddels ontvangen hebben dan zal De Gunst Juwelier per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
 

Indien De Gunst Juwelier een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt De Gunst Juwelier zich het recht voor de levering op te schorten.

Garantie & defecten

Garantie en defecten

Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.

De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.

Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de klant de mogelijkheid te kiezen uit reparatie, vervanging of een (deel-)vergoeding van de aankoopprijs. In geval van bijzondere wettelijke voorwaarden heeft de klant vergaande aanspraak op compensatie of vermindering van het aankoopbedrag, alsook op vergoeding van de schade in plaats van de inwilliging en de vervanging van de vergeefse uitgaven.

Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegenaanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door De Gunst Juwelier is erkend.

De wettelijk bepaalde garantietermijn bedraagt twee jaar.

Ruilen & retourneren

Ruilen en retourneren

Herroepingrecht 

 

1. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen heeft de klant een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruikt wordt gemaakt.

 

2. De zichttermijn van 14 dagen begint met de ontvangst van deze herroepingclausule, echter niet voordat de goederen bij de klant zijn bezorgd. Om gebruik te maken van het herroepingrecht dient de klant De Gunst Juwelier de annulering schriftelijk (brief of e-mail) en binnen de gestelde termijn toe te sturen, of de producten binnen de gestelde termijn aan De Gunst Juwelier terug te sturen. Als datum van binnenkomst geldt de datum van het poststempel.

 

3. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan De Gunst Juwelier heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

4. Om gebruik te maken van uw herroepingrecht dient de klant zich tot de klantenservice van De Gunst Juwelier (info@degunstjuwelier.nl) te wenden. De klant kan de annulering ook per post sturen aan:

De Gunst Juwelier
Nieuwe Rijn 7 
2312JB Leiden 
Nederland 
info@degunstjuwelier.nl

 

5. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook transportschades worden gerekend, vertonen dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen de termijn van 14 dagen na levering, schriftelijk bij De Gunst Juwelier aan te geven.

 

6. Het retourrecht geldt niet voor artikelen die naar wens van de klant zijn aangepast (bijvoorbeeld artikelen met een persoonlijke gravure).

Gevolgen van de herroeping 

 

7. In het geval van een herroeping worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met elkaar verrekend. De klant deelt in dit geval – indien niet reeds bij De Gunst Juwelier bekend – zijn bankgegevens mee. Kan de klant het ontvangen product niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen dan dient de klant de waarde ervan te vergoeden. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend is te wijten aan het controleren van het product, wanneer deze bijvoorbeeld bij een koop in een winkel zou hebben plaatsgevonden. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).

 

8. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.

 

9. De waren dienen met het in het pakket meegeleverde retourformulier te worden teruggestuurd aan het magazijn:

De Gunst Juwelier
Nieuwe Rijn 7 
2312JB Leiden 
Nederland

10. Bij vooruitbetaling betaalt De Gunst Juwelier het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de klant terug.

bottom of page